Jezik
Moja košarica
Jezik

Garancija

Proizvajalčeva garancija za izdelek

Trampolini AKROBAT, ki jih proizvaja Akrobat d.o.o., so izdelani v skladu z najvišjimi panožnimi standardi, da se končnim kupcem zagotovi najvišja  kakovost. Predanost družbe AKROBAT kakovosti se odraža v daljši življenjski dobi izdelka in večji varnosti za uporabnika. AKROBAT jamči, da so vsi njegovi trampolini (v nadaljevanju: izdelki in/ali sestavni deli izdelka) pri običajni rabi in v običajnih pogojih brez napak v izdelavi in materialu v času trajanja omejene garancije za izdelek. AKROBAT jamči, da materiali ogrodja trampolina, skakalne opne, zaščitne blazine in zaščitne mreže ne bodo rjaveli v času trajanja omejene garancije za izdelek. Z garancijo AKROBAT končnemu kupcu (lastniku, ki je pravilno poskrbel za prvo uporabo izdelka) jamči za funkcionalno zmogljivost sestavnih delov izdelka pri različnih vrstah izdelkov za naslednje obdobje:

Izdelek

Ogrodje

Zaščitna blazina

Vzmeti

Skakalna opna

Zaščitna mreža

Zaščitno krilo

Orbit Flat

doživljensko

3 leta

10 let

2 leti

2 leti

/

Orbit Inground

doživljensko

3 leta

10 let

2 leti

2 leti

/

Orbit

doživljensko

3 leta

10 let

2 leti

2 leti

/

Orbit Pro

doživljensko

3 leta

10 let

2 leti

2 leti

/

Primus Flat

doživljensko

5 let

10 let

2 leti

2 leti

/

Primus Inground

doživljensko

5 let

10 let

2 leti

2 leti

/

Primus Challenger

doživljensko

5 let

10 let

2 leti

2 leti

/

Primus Premium

3 leta

1 leto

1 leto

1 leto

/

/

Gallus

3 leta

1 leto

1 leto

1 leto

1 leto

1 leto

Gallus Inground

3 leta

1 leto

1 leto

1 leto

1 leto

/

Playground

1 leto

/

1 leto

1 leto

/

/

Battery in Matrix

3 leta

1 leto

1 leto

/

1 leto

1 leto

Toddler

3 leta

2 leti

/

2 leti

/

/

Medy

3 leta

2 leti

/

2 leti

/

/

Mini Gym

3 leta

2 leti

/

2 leti

/

/

Speed Bouncer

1 leto

/

/

1 leto

/

/

 

Garancija za izdelek začne teči z dnem prvotnega nakupa izdelka pri družbi AKROBAT ali njenem pooblaščenem prodajalcu, če je prodajalec kupil blago manj kot eno leto prej, preden ga je kupil končni kupec. Garancija se v nobenem primeru ne podaljša, tudi ob popravilu ali zamenjavi izdelkov. Lastninska pravica na vseh zamenjanih sestavnih delih izdelka preide na družbo AKROBAT. AKROBAT ne daje garancije za izdelke, ki mu niso v celoti plačani.

Deli in sestavni deli izdelka, za katere garancija ne velja:

  • suvanje ogrodja in površinska rja,
  • raztrganine, rezi, prežgane luknje, raztegnjen material, izvlečene niti na skakalni opni,
  • nastavljene, razširjene ali preveč raztegnjene vzmeti, površinska rja,
  • pritrdilne zanke, elastike, obročki, magneti, plastične noge, trakci, vrv, niti ali zaponke,
  • razbarvanje blazin ogrodja.

 

Garancija ne krije poškodb (naključnih ali drugačnih) izdelka ali sestavnega dela izdelka, ki ne vplivajo na delovanje in funkcije izdelka, kot so med drugim kozmetične napake, madeži, rja, sprememba barve, teksture ali apreture, naravna oksidacija in napake, obraba in postopno kvarjenje, ter poškodb, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe izdelkov, nepravilnega skladiščenja, neustreznega prevoza pred namestitvijo ali naravne višje sile, nevihte, udara strele, močnega vetra, poplave, požara, padca predmeta ali vandalizma, živali, neobičajne rabe ali zlorabe, kot to določi AKROBAT.

Poleg tega ta garancija ne velja za:

  • izdelke, ki niso nameščeni, vzdrževani ali pregledani v skladu z navodili družbe AKROBAT za montažo,
  • izdelke z deli, ki niso bili dodani ali zamenjani v skladu z navodili družbe AKROBAT za montažo,
  • dele, ki so bili predelani, spremenjeni ali napačno uporabljeni,
  • dele, ki niso bili uporabljeni v skladu s svojo zasnovo ali namenskostjo.

 

Garancija za izdelek ne krije stroškov prevoza, kar med drugim zlasti vključuje vračilo izdelkov ali sestavnih delov izdelka proizvodnemu obratu ali prodajalcu ali novo dobavo popravljenih ali nadomestnih izdelkov ali sestavnih delov izdelka. Garancija ne krije stroškov, povezanih z odstranitvijo ali namestitvijo izdelka, pa tudi ne drugih izdatkov, ki jih utrpi prodajalec ali končni kupec.

Ta garancija velja le, če se izdelek uporablja za namen, za katerega je zasnovan in nameščen.

Če v garancijskem roku izdelek izgubi svojo funkcionalno zmogljivost iz te omejene garancije zaradi napak v izdelavi ali materialu, AKROBAT po lastni izbiri popravi pokvarjen sestavni del izdelka, dobavi nadomestni sestavni del izdelka ali material za popravilo sestavnega dela ali kupcu povrne ustrezno preostalo vrednost sestavnega dela izdelka. Odškodnina za napake na blagu ne more nikoli preseči vrednosti računa za zadevno blago.

Ta odločitev se sprejme na podlagi pregleda napake po dobavi pokvarjenega/poškodovanega sestavnega dela izdelka na naslov: AKROBAT d.o.o., Črmošnjice 5B, 8000 Novo mesto, Slovenija, ali na naslov prodajalca družbe. Vsak sestavni del izdelka, ki se vrne družbi AKROBAT®, mora spremljati garancijska kartica s serijsko številko izdelka, vključno z datumom nakupa in kopijo računa.

Pritožbo zaradi vidne napake ali pomanjkljivosti na blagu je treba podati v enem tednu od dneva dobave, sicer se vsak zahtevek kupca do družbe AKROBAT šteje za neveljavnega.

Kupec mora pritožbo zaradi skrite napake podati pri družbi AKROBAT v enem tednu od dneva, ko tako napako opazi ali ko bi jo običajno moral opaziti, v vsakem primeru pa v treh mesecih od dneva dobave. V nasprotnem primeru se tovrstni zahtevki štejejo za neveljavne.

Vsak zahtevek do družbe AKROBAT ugasne s pretekom enega leta po predložitvi zahtevka.

Ta garancija ni prenosljiva in se ne prenese na osebe, ki postanejo lastniki izdelka po prvotnem kupcu.

AKROBAT ni odgovoren za škodo, ki jo povzroči njegovo nezakonito ravnanje in/ali nezakonito ravnanje njegovih delavcev, za katero bi bil lahko AKROBAT odgovoren, razen če AKROBAT in/ali njegovi delavci namerno povzročijo škodo ali jo povzročijo iz hude malomarnosti. Končni kupec ne more zahtevati odgovornosti družbe AKROBAT za kakršne koli zahtevke tretjih za povrnitev škode, ki jo ti tretji utrpijo zaradi rabe blaga s strani končnega kupca in/ali njegovih delavcev ali tretjih; Ob napakah AKROBAT nikakor ni odgovoren za izgube ali posledice pomanjkljive izpolnitve svojih obveznosti do končnega kupca, vključno z obveznostjo dobave blaga, ki jih utrpi končni kupec in/ali njegovi delavci.

AKROBAT zavrača vsakršno odgovornost za izgubljeni dobiček, posledične in/ali posredne izgube.

AKROBAT zavrača vsa druga zagotovila in garancije ne glede na njihovo vrsto – izrecne, domnevane, zakonske ali drugačne – vključno z domnevanimi garancijami o primernosti za običajno in določeno rabo. AKROBAT ni odgovoren za naključno ali posledično škodo.

Omejeno garancijo, kar med drugim vključuje tu določene pravice in obveznosti, ureja slovenska zakonodaja, skladno s katero se tudi razlaga, pri čemer so izključeni Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga in slovenska kolizijska pravila o mednarodnem zasebnem pravu.

Na vsako obrambo, ki jo AKROBAT uporabi za zavrnitev svoje odgovornosti po pogodbi, sklenjeni s kupcem, se lahko v razmerju do končnega kupca sklicujejo tudi delavci družbe AKROBAT, kot da bi bili sami pogodbena stranka.

Če sodišče ali drug pristojen organ odloči, da je katera koli določba omejene garancije za izdelek neizvršljiva ali nezakonita, se take določbe spremenijo v najmanjšem obsegu, ki je potreben, da preostanek omejene garancije za izdelek še naprej velja.

AKROBAT si pridržuje pravico, da kadar koli prilagodi omejeno garancijo za izdelek. Kljub temu to ne vpliva na noben nakup izdelka, opravljen pred tako spremembo.

Za dodatne informacije pokličite naš oddelek za pomoč strankam na +386 730 800 60 ali pa nam pišite na info@akrobat.com.

 

Novo mesto, 1.10.2020